Loading Events

Sri Ayyappan Sri Sandhana Gopala Krishna Maha Kumbabhishekam 2018

Date Time Programme Highlights

20-04-2018

7.30AM- 1.30AM

5.30PM to 8.30PM Morning
Devabhramana anugyai, Ganapathi Pooja, Vishwaksena Aaradhana
Maha Sangalpam,Puniyahavachanam,
Devotee Bhajans
Kalasapooja, Ganapathy Homam, Jala vaasam, Dhana vaasam,
Pushpai Vasam, Dhaniya vaasam,Nayanomeelam, Mangala Daranam, Vinayagar Deeparathanai, Prasadam
Annadhanam
Evening
Ganapathi Pooja, Vishwaksena Pooja, Puniyahavachanam,
Devotee Bhajans
Vaastu Shanthi, Grama Shanthii, Mruthshangaranam,
Angurapanam, Rakshabanthanam, Yagasala pooja,
Kadasthapanam Kumbalagaram, Kalakarshanam,
Yagasala pravesam,
1st Kala Yaga pooja
Sayanathi vaasam,sayanaroganam, Maha poornahuthi,parsaadam
Annadhanam
21-04-2018 7.30AM – 11.30AM

8.00 AM -11.00AM

PM to 8.30PM Morning
Ganapathi Pooja, Vishwaksena Pooja,Puniyahavachanam,
Devotee Bhajans
Vishesha Santhi, Sivacharya poojanam,
2nd Kala Yaga pooja
Maha poornahuthi Parsaadam, Special Abhishekam,
Devotee Ghee Abhishekam,
Devotee Venna Naiveyam (Butter Offering)
Annadhanam.
Evening
Ganapathi Pooja, Vishwaksena Pooja, Puniyahavachanam
Devotee Bhajans
Sivacharya poojanam,
3rdkala Yaga Pooja
Bimba Suddhi , Rakshabanthanam, Sparsahuthi, Maha poornahuthi,
Deeparathanai
Annadhanam
22-04-2018 7.30AM – 11.30AM

8.00AM – 9.00AM

7.30PM -8.30PM
Morning
Ganapathi Pooja, Vishwaksena Pooja, Puniyahavachanam.
Bhajans
4th kalaVishesa moolamanthara Pooja, vedamanthara maha, Yaga Pooja
Maha poornahuthi,Murthy Semyojanam,Sarvachali,Yatra Dhanam,
Kalasa purapadu(procession)
Mahakumbabishekam,
Yajamana Utsavam,
Sivacharya Utsavam, Annadhanam
Aayyappan Special Pooja and Procession,
Prasaadam, Annadhanam

23-04-2018
03-05-2018

6.00pm- 7.00pm

Mandalabhishekam
7.00 pm Nithya Pooja (Cultural Offerings)

03-05-2018

7.30AM – 11.30AM

Mandalabhishekam Poorthi (Final) Day

Ganapathi poojai, Puniyahavachanam,Kalasa Pooja, Specialmoola mantra homam, Poornahuthi.
Special Abishekam for Ayyappan and Krishna
Kalasa Abishekam, Raksha Visarchanam ,Maha Deeparathai, Prasaadam
Annadhanam

Start

April 20 @ 8:00 am

End

April 23 @ 5:00 pm

Share this Event

REGISTER FOR THIS EVENT